Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > For elever > Læringsplakaten

Læringsplakaten


Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for alle skoler og øvrige opplæringssteder. Læringsplakaten er en del av det nye læreplanverket som er utarbeidet i forbindelse med Kunnskapsløftet.

Skolen og lærebedriften skal:
 • gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

 • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse

 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid

 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse

 • bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

 • sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring

 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen

 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Utskriftsvennlig versjon