Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > For elever > Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har tegnet ulykkesforsikring for elevene ved de videregående skolene i fylket.

Hvor forsikringen gjelder:

  • på direkte vei mellom hjemmet til skole/undervisningssted og direkte fra skole/undervisningssted til hjemmet.
  • innenfor skolens område i ordinær skoletid.
  • i friminuttene (også når elevene med skolens tillatelse tilbringer friminuttene utenfor skolens område)
    under lek, idrettsutøvelse, utflukter, reiser, bedriftsbesøk eller andre fritidsaktiviteter som foregår utenfor skolens område, men som skjer i skolens eller fylkeskommunens regi.
  • ved utplassering i arbeidslivet når det inngår som ledd i undervisningen. Forsikring gjelder også på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.
  • på direkte vei mellom to undervisningsteder.

Hva?
De fleste skader inntruffet under aktiviteter i skolens regi dekkes av folketrygden. Ta derfor først kontakt med trygdekontoret.

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden kan søkes dekket av forsikringen.

Erstatning ytes ved ulykke/ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet og dødsfall. Slike behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen (begrenset til kr 50 000,-). Fra erstatningen trekkes en egenandel på kr. 500,-.

Ytelser:
Medisinsk invaliditet 5 G
Dødsfall 1,0 G
Behandlingsutgifter kr. 50 000,-

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en generell informasjon, og at det ved et eventuelt skadeoppgjør vil være vilkårene som legges til grunn.

Skademeldingsskjema

Ved skade skal elev og lærer fylle ut skademeldingsskjema (NAV-skjema), som fås ved skolens resepsjon.


Utskriftsvennlig versjon