Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > OD 2014 - Malawi og Etiopia

OD 2014 - Malawi og Etiopia

OD2014 sitt overordnede mål er å gi jenter i Etiopia og Malawi økt selvstendighet og større innflytelse over sitt eget liv. Jenter med utdanning og egne inntekter, og som er bevisste sine rettigheter, vil være viktige rollemodeller for andre jenter i framtiden.

Vi ønsker å endre jenter og gutters syn på og kunnskap om egne rettigheter, og jobbe for at de selv er med å skape seg en bedre framtid. For at det skal føre til varige endringer, er det også viktig at foreldre, lærere og lokale myndigheter får et mer positivt syn på ungdom og verdsetter ungdoms kunnskap og ideer. Tiltakene som vil bli iverksatt for å oppnå dette målet vil variere i de ulikeområdene, og skal totalt nå ut til Og nå ut til ca 34 000 ungdommer!

 OD2014 skal føre til at:

1. Flere jenter fullfører ungdomsskolen: Gjennom bevisstgjøring av viktigheten av skolegang, skape tryggere skoler med bedre fasiliteter, dyrke mat på skolen slik at elevene kan få et måltid, samt gi de mest fattige ungdommene støtte, vil man øke andelen som fullfører grunnskolen.

2. Flere jenter tar praktisk yrkesutdanning og får egne inntekter: Yrkesopplæring og kurs, muligheten for ungt entreprenørskap, samarbeid med arbeidsmarkedet og et fokus på fremtidsrettet jordbruk som gjør ungdommen i stand til  takle klimaendringene, vil gi jenter og ungdom økt respekt og selvstendighet.

3. Ungdom er endringsaktører og kjemper for sine rettigheter: Ungdom utelukkes ofte fra beslutningsprosesser som angår de, og mangelen på kunnskap om grunnleggende rettigheter er stor. Gjennom opplæring i rettigheter og påvirkningsarbeid, kan ungdom få sette dagsorden, samtidig som man kan redusere kjønnslemlestelse, overgrep og andelen med HIV/AIDS.

4. Ungdom tar vare på miljøet: Miljøet er viktig i seg selv, men det er også noe ungdom ønsker å engasjere seg for! På den måten vil lokalsamfunn se effekten av utdanning, og se ungdom som endringsaktører og selvstendige individer.

Utviklingsfondet er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for et bærekraftig landbruk for å utrydde sult og fattigdom. De har drevet med utviklingsarbeid i over 35 år og er partipolitisk og religiøst nøytrale. OD2014 skal gjennomføres i samarbeid med en rekke lokale organisasjoner i Etiopia og Malawi.

 


Utskriftsvennlig versjon