Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Om oss > Litt historie

Litt historie


Adolf Øiens skole

Skolen har skiftet navn flere ganger. Den ble stiftet i 1913 som en privat skole - Trondhjems Handelsgymnasium - slik at ungdom skulle slippe å reise sør for Dovre for å skaffe seg en videregående utdanning i handels- og kontorfag. Fra 1928 ble det gitt tilbud om en treårig utdanning som ga kompetanse i handelsfag og eksamen artium på samme tid. Etter at en økonomisk gymnasutdanning var blitt realisert (økonomisk gymnas) i 1949, ble skolen døpt om til Trondheim Økonomiske Gymnas (TØG).

Sør-Trøndelag fylkeskommune overtok driften av skolen i 1964. Fra slutten av sekstiårene fikk den flere gymnaslinjer, som språklinje og samfunnslinje. I forbindelse med innføringen av den nye videregående skolen på 1970-tallet, ønsket politikerne at ordet "gymnas" skulle bort, og skolen måtte skifte navn igjen. Nå ble den kalt opp etter grosserer Adolf Øien, som etterlot seg de fond som gjorde det mulig å drive skolen i mellomkrigstida.

Fra 1977 har skolen vært en videregående skole, og da fikk den også naturfaglinje. I 1989 ble det opprettet to nye studieretninger: handels- og kontorfag og toårig grunnkurs i edb med 3. påbyggingsår allmennfag. Disse tilbudene forsvant i forbindelse med innføringen av Reform '94. Handels- og kontorfag ble erstattet av det yrkesfaglige tilbudet salg og service, som i dag har skiftet navn til service og samferdsel.

Lenke til minnetavle over skolens falne under 2. verdenskrig

Lenke til biografier over begge skolenes falne under 2. verdenskrig


Gerhard Schønings skole

Gerhard Schønings skole har sine historiske røtter tilbake til 1783 og 1913 som er stiftelsesårene for henholdsvis Trondheims borgelige Realskole og Trondheim kommunale høgre almenskole. De to skolene blir slått sammen i 1956 og fikk da navnet Gerhard Schønings skole for å hedre en av landets store kulturpersonligheter, Gerhard Schøning, som var rektor ved Trondheim katedralskole fra 1751 til 1756, han var også en av de tre store stifterne av det kongelige Norske Vitenskapers Selskap i 1760.

På 1700-tallet var Trondheim en betydelig by, kulturelt så vel som økonomisk. Byens borgerskap tjente gode penger på sine virksomheter, men følte stadig at det manglet en skole som kunne tilfredsstille behovet for en praktisk allmennutdannelse. Den lærde skolen, latinskolen, fungerte nærmest som en forskole for de som skulle fortsette ved universitetet. Tanken om en borgerskole ble realisert gjennom grosserer og kammerråd Hilmar Meinckes testamentariske gave. Meincke-familien spurte Gerhard Schøning om hvordan pengene best kunne nyttes, og han anbefalte at en del av arven ble brukt til å opprette en realskole.

Residerende kapellan i Vår Frue kirke, Jacob von der Lippe Parelius, tok seg av den praktiske utformingen, og skolen startet med sitt første kull i 1783. dermed var Nordens første realskole et faktum, en skole som også ga pikene et utdannelsestilbud. Skolen ble ledet av stiftelsen Trondheims borgelige realskole - som er aktiv den dag i dag. Stiftelsen deler hvert år ut Hilmar Meinckes Ærepris til en av elevene som har gjort en stor innsats for elevfellesskapet gjennom deltagelse i ulike aktiviteter ved skolen.

Det andre fundamentet som Gerhard Schønings skole hviler på er, Trondheim kommunale høgre almenskole fra 1913. Det opprinnelige navnet var Trondheim kommunale middelskole. Denne skolen ble opprettet for å gi skoleplass til den store delen av byens befolkning som ikke hadde økonomisk evne til å gi sine barn høyere skolegang. De private middelskolene hadde stor søkning og ble derfor eksklusive utvalgsskoler for barn fra familier med god økonomi. Pikene hadde også problemer med å få innpass på middelskolen, både av politiske og sosiale årsaker. Denne utviklingen var ikke i tråd med de demokratiske ideer i tiden. Den kommunale middelskolen ble derfor virkeliggjørelsen av en demokratisk skole, forankret i radikal tro på at like utdannelsesmuligheter for alle ville bidra til å bryte ned datidens klassesamfunn.

Lenke til minnetavle over skolens falne under 2. verdenskrig

Lenke til biografier over begge skolenes falne under 2. verdenskrig


Utskriftsvennlig versjon